Bedrijfsarts of Arboarts

Wat zijn de bevoegdheden van de Bedrijfsarts of Arboarts?

Er worden regelmatig vragen gesteld over wat een arboarts/bedrijfsarts wel en niet mag. Om dit nu eens goed uit te leggen volgt hier een speciaal artikel over de taken van de bedrijfsarts.Dit artikel is van toepassing op alle soorten ziekten en niet specifiek voor mensen met een burnout.

Verschil tussen Bedrijfsarts en Arboarts

Laten we beginnen met de benaming. Bij sommige bedrijven krijg je een oproep om je te melden bij de bedrijfsarts en bij andere bedrijven heet deze persoon ineens arboarts. Wat is precies het verschil?

Een bedrijfsarts is iemand die is afgestudeerd in Geneeskunde en een aanvullende studie van vier jaar heeft gevolgd. De titel bedrijfsarts is beschermd en mag dus alleen gedragen worden door personen die voldoen aan de voorgaande zin.

Bedrijfsartsen staan geregistreerd in het BIG-register. Het is in de wet vastgelegd dat een bedrijfsarts zelfstandig zieke werknemers mag doorverwijzen naar specialisten.

Een arboarts is een basisarts en mag alleen werken onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arboarts is in dienst van een arbodienst en mag niet zelfstandig zieke werknemers doorverwijzen naar een specialist.

Bijstand bij verzuimbegeleiding en re-integratie

De wetgever heeft bepaald dat de werkgever niet in staat is een medisch oordeel te vellen over de arbeidsgeschiktheid dan wel arbeidsongeschiktheid van de zieke werknemer. De werkgever is verplicht zich hierover de laten adviseren door een deskundige oftewel de arbodienst of bedrijfsarts.

De werkgever mag zelf bepalen of hij een bedrijfsarts in dienst neemt of inhuurt of zich aansluit bij een arbodienst. De werkgever betaalt dus de bedrijfsarts of arbodienst.

Omdat de werkgever niet in staat is een oordeel te vellen over de arbeidsgeschiktheid/arbeidsongeschiktheid van een zieke werknemer mag de werkgever niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Als de zieke werknemer uit zichzelf vertelt wat hij/zij mankeert, mag de werkgever dit niet registreren.

De werkgever legt regels vast omtrent de ziekmelding. Bijvoorbeeld dat de zieke werknemer zich voor een bepaalde tijd ziek gemeld moet hebben bij de leidinggevende of HRM.

Om de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen mag de werkgever bij de ziekmelding de volgende vragen stellen:

  • telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • vermoedelijke duur van het verzuim;
  • lopende afspraken en werkzaamheden;
  • (na twee maanden dienstverband) of de werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt;
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werkgerelateerd is);
  • of er, in verband met de regresmogelijkheid, sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken was.
  • In bepaalde situaties kan de werkgever bij de ziekmelding direct informeren of er aanpassingen in het kader van de re-integratie aangeboden kunnen worden

De werkgever mag dus niet informeren naar de aard of oorzaak van de ziekte. De werkgever mag – indien hij informatie over de aard en oorzaak van de ziekte op vrijwillige basis van de zieke werknemer krijgt – op geen enkele manier vastleggen.

De werkgever is verplicht de ziekmelding binnen een week aan de bedrijfsarts/arbodienst door te geven.

Het te bewandelen vervolgtraject bij burnout wordt vaak aangegeven of geadviseerd door de bedrijfsarts/arboarts. Het is aan de werkgever zelf hierin, voor het bedrijf, een efficiënte en effectieve keuze te maken.

Ons team staat ook voor uw burnout werknemer klaar


Het ligt voor de hand dat werkgevers hun zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk willen zien en ook uitkeringsinstanties (zoals het uwv) zijn erbij gebaat om zo weinig mogelijk zieke werknemers en uitkeringsgerechtigden in hun dossiers te hebben. Zij zullen de wvp (wet verbeterde poortwachter) daarom zo strikt mogelijk interpreteren. Hoewel een strikte handhaving van de wet bij veel ziekten en aandoeningen ongetwijfeld heel aanvaardbaar is, is dit niet altijd het geval bij burnout.

Omdat een burnout voor langdurig ziekteverzuim kan zorgen en je niet zonder meer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, de oude WAO) is het belangrijk dat je weet wat het UWV van jou en je werkgever verwacht. Via deze link kom je bij een folder van het UWV over langdurig ziekteverzuim.

Op het moment dat jij of je werkgever de regels van het UWV niet goed naleeft, bestaat de kans dat je geen aanspraak kan maken op een WIA-uitkering. Ook kan het UWV boetes aan de werkgever opleggen.